Üllői Város Önkormányzata

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Értéktár Bizottság adatkezeléséhez

Üllő Város Önkormányzata Értéktár Bizottsága (2225 Üllő, Vasadi u. 1., képviselő: Laza István bizottsági elnök, telefonszám: +36209126186 , e-mail cím: ulloiertektar@gmail.com ), mint Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét és betartja a vonatkozó jogszabályokat, így az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-ei (EU) 2016/679 rendeletét az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR).

A következő adatvédelmi tájékoztatóból megismerheti az Ön által beküldött értéktárba vételi javaslathoz kapcsolódó személyes adatainak kezelését és az Önt megillető jogokat a GDPR szabályaival összhangban. 

A Tájékoztató frissítése és elérhetősége
A tájékoztató elérhető az ulloiertektar.hu honlapon, illetve papír alapon minden érintett számára hozzáférhető. Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására.

A Tájékoztató megismerése és elfogadása
A személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön megerősíti, hogy a Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

Vonatkozó jogszabályok
Jelen adatkezelési tájékoztató az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)  rendelkezéseinek figyelembe vételével került kialakításra.

Értelmező fogalmak

 1. Érintett: személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható táborozó;
 2. Érintett törvényes képviselője: kiskorú táborozó esetén a szülő vagy törvényes gyám
 3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 4. Különleges adat:
  a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 5. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 6. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 7. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 8. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 9. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 10. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 12. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 13. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 14. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 15. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 16. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 17. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 18. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

A kezelt személyes adatok köre:

 • Név
 • E-mail cím

 Az érintettek köre: az értéktárba történő felvételhez javaslatot tevő/küldő személyek.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a 34/2020. (VII.1.) számú Kormányrendelet felhatalmazása és előírásai alapján végezni az adatkezelést azon személyek esetében, akik élnek a jogszabályban biztosított lehetőségükkel.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő az Érintett által megadott adatokat előzetes hozzájárulással gyűjti, de azokról a vonatkozó Kormányrendeleten túl nyilvántartást nem vezet.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 • Adatbázis nem készül, az adatok az Értéktárba történt felvétel vagy elutasítást követő 8 napon belül törlésre kerülnek.

Az adatkezelés módja:

Az Adatkezelő az adatokat kizárólag benyújtott papír alapon vagy online üzenetben történt megkeresés esetén elektronikusan kezeli.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye:

A személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban szereplő alapelvek tiszteletben tartásával adatkezelő – és a polgármesteri hivatal – azon munkatársai ismerik meg, akiknek munkafeladata kapcsolódik az adatokhoz.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Előzetes tájékoztatáshoz való jog
Az érintett magánszemély bármikor jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról érthető tájékoztatást kapjon, ez a joga fennáll különösen az adatkezelés megkezdését megelőzően is.

Hozzáférési jog
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tömör, közérthető választ kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelését végzik-e aktuálisan, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az uniós rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hibás, hiányos személyes adatok módosítását, kiegészítését.

 A törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni bizonyos esetekben.

Az érintettnek ez a joga különösen a hozzájárulása alapján kezelt személyes adataihoz kapcsolódóan áll fent, bizonyos más esetekben, így többek között a jogi kötelezettség teljesítése alapján kezelt adatok esetén pedig kifejezetten korlátozott ez a joga.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha bizonyos meghatározott feltételek teljesülnek. Ez az esetkör leginkább egy bizonyos adatkezelési állapot rögzítésére szolgál, amely akár egy jogvitás helyzet előzménye vagy már maga a konkrét vitás helyzet is lehet.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat minden helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akikkel a személyes adatot közölték. Kivétel: nem várható el ezen kötelezettség teljesítése, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az 

 • adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve ha
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás, adattovábbítás
A Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, profilalkotást és nem továbbítja az adatokat.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, abban az esetben az adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Jogorvoslat
Információ, panasz
Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a Adatkezelő igazgatójához fordulhat.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósághoz való fordulás joga)
További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban. A Hatóság elérhetősége: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 9.; cím: 1363 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., telefon: +36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Ez a jog akkor is fennáll, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az uniós rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait.

 

Üllő, 2022. szeptember 06.

 

 

                                                                                               Értéktár Bizottság